Я – Лідер

Лідерство – це здатність чинити вплив на окремі особи та групи в процесі спрямування їх діяльності на досягнення цілей закладу.

Мета діяльності програми«Лідер» Харківського професійного будівельного ліцея: підвищити мотивацію до навчального процессу, сформувати в учнів організаторські навички, розвинути лідерські та комунікативні якості, почуття відповідальності, цілеспрямованості під час вирішення нестандартних дослідницьких завдань, накопичувати досвід управлінської діяльності, виховувати почуття патріотизму до своєї країни, міста, ліцею, сім’ї, повагу до людей, підвищити загальну культуру учнів.

Навчання лідерів передбачає поступове залучення до системи співуправління ліцеєм, до співпраці з лідерами інших навчальних закладів.

Программа грунтується на принципах гуманності, демократичності, цілісності, доступності, системності та варіантивності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей, рівноправності та партнерства, зв’язку з життям.

Основні завдання програми «Лідер»

  1. Підготовка соціально позитивного лідера для участі в системі сумісного управління ліцеєм.
  2. Набуття учнями ключових життєвих компетентностей, розкриття то розвиток лідерських здібностей, оволодіння управлінськими вміннями та навичками.
  3. Формування толерантності, доброзичливого ставлення до іншої особистості, інших груп, народів, розуміння та сприйняття кращих моральних досягнень попередніх поколінь.
  4. Розвиток творчого мислення, формування власної точки зору та критичного ставлення до зовнішньої інформації.
  5. Виховання громадянина з високою демократичною культурою, гуманістичною спрямованістю, що здатен до соціальної творчості, діє на користь удосконалення своєї особистості, суспільства, держави, має активну життєву позицію.
  6. Формування особистості, яка вміє орієнтуватися й адаптуватися в сучасних умовах, у сучасному соціумі.
  7. Розвиток в учнівської молоді правової та політичної культури.
  8. Організація тісної та конструкторської взаємодії у трикутнику «педагогічний колектив – учні – батьки» з метою розв’язання спільних проблем.