Соціальні питання

Робота соціального педагога в Харківському професійному будівельному ліцеї.

Фото 1 Соціальний педагог 

В своїй професійній діяльності соціальний педагог керується Законом України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дитини» та ін.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи із забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в Харківському професійному будівельному ліцеї організовано проводиться робота щодо створення сприятливих умов для розвитку учнів, налагодження зв`язків і партнерських відносин між сім`єю та ліцеєм.

Соціальна робота в ХПБЛ організовується та проводиться з метою забезпечення процесу соціалізації дітей в навчально-виховній діяльності, захисту їхнього психічного розвитку особистості, надання соціально-педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

Для виконання основних завдань в ліцеї проводиться робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку учнів з урахуванням їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

 • забезпеченню індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психологічного вивчення;
 • пропаганді здорового способу життя, профілактиці алкоголізму, наркоманії, СНIДу та  злочинності;
 • забезпеченню дітей початковими знаннями про права та свободи дітей, а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;
 • орієнтуванню дітей на загальнолюдські й національні цінності в дусі поваги до прав, свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування на основі поваги до прав і свобод інших людей.

Мета діяльності соціального педагога: соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

         Задачі діяльності соціального педагога:

 • Забезпечувати соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі професійної освіти, сприяти взаємодії навчального закладу, сім’ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінальної міліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій – з метою адаптації дітей та молоді до вимог соціального середовища і створення умов для їх соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку;
 • координувати діяльність й взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання, сприяти соціально-корисній діяльності дітей та молоді; формувати демократичну систему взаємостосунків в середовищі ліцею, а також серед учнів та дорослих;
 • займатися профілактикою правопорушень неповнолітніх. Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність особистості учня, захищати їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагувати здоровий спосіб життя. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • надавати рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надавати необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дітям, молоді, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах;
 • переконувати учнів у доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяти попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;
 • надавати соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснювати соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; сприяти соціальному і професійному визначенню особистості, дбати про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;
 • досліджувати спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в ліцеї та джерела негативного впливу на учнів;
 • прогнозувати на основі спостережень та досліджень посилення негативних та позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи груп; прогнозувати результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
 • створювати соціальні паспорти кожної групи; щоквартальні та річні звіти; акти житлово-побутових умов проживання учнів пільгового контингенту, дітей девіантної поведінки та неблагополучних сімей, що знаходяться на обліку;
 • забезпечувати дотримання норм охорони та захисту прав дітей та молоді, представляти їх інтереси в різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо).